Tide of Thunder Wiki
Advertisement

Släkten Bzern är en märklig samling med personer som har sitt ursprung i Bzern (hans efternamn är okänt). Han fick 6 barn, som sedmera spred ut sig och blev 6 olika familjer inom samma ätt. Släkten har alltid varit lite excentrisk, även om den gren som kallas för Roreks ätt är den som är mest känd för detta, då de producerat ett antal magiker (som alla varit mer eller mindre mäktiga).

Bzern[]

Den man som kallade sig för Bzer kom ursprungligen ifrån en familj vars namn fallit i glömska. Exakt varför det föll i glömska vet bara de mest lärda av de nu existerande ätterna. Det spekuleras hurvida Bzern kom ifrån en familj som han brutit banden med pga. skam eller av ogillande för deras metoder, men inget kan fastställas mer exakt.

Roreks Ätt[]

Överhuvud: Rorek Bzern
Huvudstad: Zamm-Miann
Kapital:-150.000 silver i skulder till olika fodringsägare. Inga av dessa skulder kallas in samtidigt utan betalas sakta av
Mest känd för magikern Relizer Bzern och dessutom kända för sina stora skulder och hat emot Ruhrs Ätt.

Historia[]

Rorek slog sig tidigt in på banan som magiskt kunnig handelsman, vilket visade sig vara ett ganska oförstående yrke. Han slogs tidigt emot svåra motgångar och mestadelen av hans arv slösades bort på misslyckade handelsideer och kontrakt.

Familjen stog snart utan ekonomiska resurser och tvingades att leva tätt på varandra då Rorek gick bort. Stödet ifrån stamfadern hade sedan länge slutat komma och snart så stog man på ruinens brant. Detta undveks dock av ett par skickliga drag, men endast med små marginaler kunde familjen leva vidare.

Det första draget var att investera i en cirefaldisk handelsrut åt väster, där handeln slog igenom med storm. Hade man haft mer pengar hade man tjänat ännu mer, men de små marginalerna man redan hade tvingade familjen att investera väldigt lite pengar och därmed fick de bara ut en liten, men tillräcklig summa. Dessa pengar använde man sedan för att stödja en växande stjärna inom den cirefaldiska Svärdsorden, vilket gynnade sig då han gav rikliga kontakter med diverse handelsmoguler både inom det cirefaldiska samhället, men också en jargisk kontakt vilken gift in sig i Bzern ätten sedan dess.

Familjen delade sig i 4 delar och består av totalt 19 medlemmar.

Åtminstone 3 av medlemmarna bor i Caserion, medan åtminstone 7 andra bor i Zamm-Mian. Detta skulle alltså innebära att de resternade 9 medlemmarna reser runt på handels- eller forskningsresor.

Sysselsättningar[]

Familjen har, av 19 medlemmar, haft hela 7 magiker i familjen. Denna oerhört stora andel tyder på att familjen har ärvt det magiska kunnandet av sin stamfader Bzern. Rorek själv var ingen särskild skicklig magiker, men han visste i alla fall vad han gjorde. Det magiska kunnandet har gett Rorek familjen väldigt stor reslust, då magin inte är bunden till särskilda platser, utan finns överallt över hela Mundana. Många har därför rest ut ifrån Zamm-Mian och valt att slå sig ner på otillgängliga platser för att utforska de fenomen som finns på platsen.

Den, förutom Relizer Bzern, mest kända magikern är troligen Pyrius, som är en pyromantiker, vars ord oftast efterföljs av en brand.

Ekonomiskt så står familjen nu på relativt god fot tack vare arvet efter den avlidna Relizer Bzern. Detta är dock något som kan komma att ändras, då som bekant ingen i släkten har god hand med kontanter.

En i släkten är känd för sina mycket stora medicinska kunskaper och det är Rethvan Bzern.

Kontakter[]

Familjen har goda kontakter med alla grenar av Bzern ätten, förutom Ruhrs Ätt, som de anser vara förädare och idioter. Detta har lett till flera rivaliserande försök till handel, vilket Ruhr har vunnit oftare än vad som kan anses dugligt av Roreks ätt.

Ruhrs Ätt[]

Den enda grenen av ätten som har avskärmat sig ifrån de andra och dessutom valt att göra det med aggressiva ordalag och handlingar. De har flera gånger tampats med Roreks ätt och Urians ätt.

Historia[]

Ett tidigt missförstånd mellan Urian och Ruhr ledde till en fiendeskap mellan de båda bröderna. Det hela blev värre då Rorek tog Urians parti och ställde Ruhr emot väggen. Ruhr, som vägrade se detta som ett nederlag skiljde sig ifrån den övriga familjen med så pass aggressiva ordalag att de resterande familjerna valde att skära av dem ifrån sina kontakter.

Ruhr visade sig dock vare ett ekonomiskt geni och samlade snabbt ihop en ansenlig förmögenhet, vilket gav hans ättlingar ett stort försprång emot de andra familjerna. De tillskansade sig stor makt inom Zamm Mian, till de andra familjernas ogillande. De lyckas till och med få Cirzatemplet att bannlysa några av deras största rivaler genom ekonomiskt spel.

Familjen består av 6 delar och totalt 26 medlemmar.

Sysselsättningar[]

Precis som sin urfader så sysslar de flesta i Ruhrs ätt med handel och liknande yrken. dett har förskaffat dem stora summor med pengar. De är de rikaste av familjen Bzern.

Ett par av deras medlemmar har också valt att bli präster eller religösa män, då detta delvis gagnat familjen mer än om de blivit handelsmän (som det redan fanns gott om), men också eftersom de har haft en fast religös övertygelse. De som är präster är givetvis väl ansedda inom familjen och rikligt med gåvor kommer ifrån Ruhrs ätt till Cirzas tempel.

Justinian Akion Ruhr är den nu högst stående prästen och huvudmannen i släkten. Han har dock tvingats utse en ersättare då hans plikt till Cirzatemplet går i första hand. Trots detta är ha nmycket väl ansedd i Ruhr och de flesta lyssnar på honom då han talar.

Kontakter[]

Ruhrs ätt är avskurna ifrån resten av familjen, men de har istället skaffat sig flera kontakter inom släkten Attahs. Tillsammans så har de investerat mycket pengar uppe i Goridrion, eftersom den lönsamma gruvdriften där är en mycket stadig och stark inkomst av pengar.

Attahs är mer än villiga att låna ut pengar till Ruhrs ätt ifall det skulle komma till stridigheter med övriga släkten Bzern. Givetvis skulle detta kosta Ruhrs ätt väldigt mycket eftersom kostnaden för en väpnad konflikt är så pass hög. Framför allt som att även om de är rika, så är Ruhrs ätt få i jämförelse med de övriga Bzern.

Loives Ätt[]

Överhuvud: Loive Bzern

Huvudstad: Zamm-Mian

Loives ätt är en av de mäktigare ätterna inom Bzern. Även de är fattiga för att vara cirefaldier, men deras förmögenhet är en av de som växer snabbast, vilket till stor del är tack vare det handelsavtal som ingicks genom lånet med Drunok.

Historia[]

Loives ätt var redan tidigt en av de rikare delarna, vilket ledde till att de snabbt slog sig in på banan som värdshusvärdar och bankirer. Till en början misslyckades dock deras affärer och de tappade snart mycket av sin förmögenhet. Detta vände dock för ett litet fåtal år sedan då de ingick i en handelskonvoj som gjorde mycket stora vinster. detta ledde till att Smellz Bzern kunde expandera sitt företag. Detta ledde också till det lån som hela släkten Bzern sedan kunde ge till Drunok så att de kunde hålla sin arme igång.

Sysselsättningar[]

De flesta i Loives ätt är bankirer eller handelsmän, men det finns faktiskt också en pirat i släkten, som är Smellz Bzerns brorson. Denne jobbar för tillfället med att plundra Sabriska fartyg öster om Asharina.

Brukeir: Värdshusvärd i Zamm-Mian. Bror till Smellz Bzern

Rainas Man: En båtbyggare som är specialist på trä som används vid båtbygge.

Advertisement