FANDOM


Demoner är varelser som ursprungligen kommer ifrån andeplanet. Till skillnad ifrån andar, som är baserade på Psykotropi, är demoner baserade på Daimotropi och har således en rad med andra egenskaper än andar.

BakgrundRedigera

Demonerna skapades ursprungligen av drömmaren och de gudar som fanns i urtiden, innan drömmarens dröm var stabil.

De demoner som fanns i urtiden var vida olika de demoner som nu rör sig på andeplanet.De som fanns då har sedan länge antingen blivit en del av andeplanet eller så har de blivit så pass mäktiga att de antingen övergått till teotropiska väsen, eller så går de inte att klassificiera längre eftersom kunskap om deras existens saknas. Dessa kallas för Urdemoner och kan ibland mötas på andeplanet eller till och med nedkallas till det fysiska Mundana.

Demoner skapas kontinuerligt. Då en individ når mindre än -20 quadosh och dör, riskerar dennes själv att förvridas av verkligheten och bli ett daimotropiskt väsen. demoner kan också skapas av gudar eller starkare demoner, eller då en kult dyrkar ett väsen tillräckligt mycket. Detta är dock sällsynt och inträffar mycket sällan. När en individ med mindre än -19 quadosh dör, slå omedelbart ett slag emot ABS(quadosh/2) med Ob5T6. lyckas slaget så har själen spontant transformerats till daimotropi och blir till en rang 1 demon. Över tid så kommer sedan detta väsen bli starkare och starkare såvida det inte blir slukat av en mäktigare demon eller prompt vägrar förtära psykotropiska väsen för att uppehålla sin egen existens.

MörkretRedigera

Demonerna har alltid varit en viktig del av mörkret eftersom Mörkret för med sig en försvagning av dimensionsväggarna vilket gör det lättare för demonerna att manifestera sig på Mundana. De flesta demoner söker då att sluka så många dödliga själar de kan på den korta tid som mörkret varar och detta resulterar oftast i mord, förödelse och död för de som demonerna möter under mörkret.

AndeplanetRedigera

Demonerna har alltid format andeplanet, även om de andar och själar som finns där har format det ännu mer. De senaste eonerna dock så har demonerna ökat sin aktivitet då drömmaren varit orolig. Han håller dock på att lugna ned sig nu och demonerna agerar allt mindre.

De flesta demoner rör sig fritt på andeplanet och de undviker schamaners omgivningar på andeplanet då dessa är alldeles för stabila och lugna för demonernas kaotiska natur. De håller sig för det mesta ute i den "vilda" delen av andeplanet, eller så håller de sig där det finns gott om själar eller andar utan något direkt försvar, exempelvis storstäder i civilisationer som inte tillåter schamaner.

Det finns dock särskilda platser där demoner samlas oftare än på andra ställen och detta är i ytterkanterna av andeplanet, den del som gränsar till den plats som kallas för det djupa andeplanet. Det är därifrån man kan finna andra världar och verkligheter. Vandrare är oftast matta av den långa färden och därmed så kan demonerna lätt anfalla dem där.

BeteendeRedigera

Egentligen kan man inte sammanfatta demoners beteende eftersom de är kaotiska och daimotropiska väsen. Varje demon har sitt eget unika beteende och sitt eget unika synsätt på världen, även om de flesta demoner inte är främmande för våld. De är också medvetna om sin makt och sin position som Daimotropiska väsen, vilket har lett till att demoner oftast ser ner på människor och andra dödliga, ty de flesta av dem kan inte mäta sig med en demon i ren rå makt.

Detta synsätt leder förstås till en del problem då en magiker åkallar en demon, eller då en demon låter sig nedkallas av någon form av dödlig. Oftast så kommer demoner aldrig att finna sig fullt i att lyda den som åkallar, även ifall att denne visar sig vara långt mäktigare än demonen. Detta kommer leda till att order och löften förvrängs av demonen och att denne försöker hitta kryphål ut ur det som binder den till Mundan. Allra helst så kommer demonen säkerligen vilja slippa ur den åkallades grepp och kasta sig ut i världen och förgöra så mycket som möjligt utav skapelsen, innan denne blir tillbakadragen till andeplanet.

I allmänhet kan man säga att demoner är egoistiska, maktgalna och tenderar att vara oerhört listiga då det behövs. De har oftast stor kontroll över sina egna gåvor och då de lever på psykotropi så är de oftast inte främmande för att idka våld för att få det som de vill ha.

Givetvis finns det vissa demontyper som agerar annorlunda. Dessa söker inte att sluka psykotropi på samma sätt som andra demoner. Det finns de demoner som lever på den psykotropi som alstras inom religioner. Dessa brukar ses som gudarnas sändebud och de tjänar oftast ett annat högre väsen av starkare rang än de själva.

HemligheterRedigera

Demoner sätter också stort värde på hemligheter, då främst deras egna sanna namn. En demon är oftast ovillig att lämna ut även en annan demons sanna namn till en dödlig eller annan odödlig, eftersom den vet att ifall denne som den lämnat ut namnet på någonsin får tag på dennes eget, ligger dennes öde i en inte fullt så välvillig rival.

Andra hemligheter som demoner värdesätter är magiskt kunnande. Då demoner kan se världen på ett helt annat sätt än dödliga så känner de också till saker som de dödliga aldrig kommer lära sig, nästan oavsett hur mycket tid de lägger på det. Dessa hemligheter delar de med sig av ifall det gagnar dem, eller ifall att de blir tillräckligt imponerade utav en dödligs förmåga att blidka deras behov. Inte alltför sällan så försöker magiker nedkalla demoner för att lära sig dessa hemligheter, men det är en mycket farlig övning, för det finns ingen garanti (ens om demonen får det som denne begär i utbyte) att demonen lär ut det som magikern vill förstå eller att demonen för överhuvudtaget håller sig till sanningen.

Nedkallning av DemonerRedigera

Det finns ett flertal sätt att nedkalla demoner på, men de två absolut vanligast är att kalla en demon in i en levande kropp eller att nedkalla demonen i fysisk form via magi. Det sistnämnda är troligen det som de flesta invånare på Mundana ser som nedkallning av demoner och get görs oftast genom någon form av obscen ritual som tvingar demonen att anta en fysisk form.

Effekten Nedkalla kan användas för att ge en demon som magikern ser på andeplanet en fysisk form, eller ge fysisk form åt en demon som effekten Identifiera används på. När detta genomförs så får demonen form i mitten av ritualen och det kan således gå fortare om man faktiskt först fysiskt lokaliserat demonen på andeplanet (t.ex. genom Andeförnimmelse). Om man inte har en demon i närheten kan Demonisk Kallelse användas, eller så kastar man först effekten Identifiera för att få reda på vart demonen är så man sedan kan kasta Nedkalla på den.

Hur demonen manifesterar sig på Mundana är unikt för varje sorts demon. Vissa har flera huvuden, lemmar eller rent av inte alls någon fysisk form, men det gemensamma för dem är att alla demoner som nedkallas får en rad egenskaper som förknippas med dem. Dessa egenskaper blir sedan en del av deras natur.

När en demon nedkallas kan SL bestämma hur den ser ut själv, eller följa de regler som presenteras nedan.

VaraktighetRedigera

För att kunna stanna på Mundana så krävs det att en demon konsumerar psykotropiska filament. För varje 12 timmar en demon vill stanna på Mundana så måste denne konsumera lika många psykotropiska filament som dess rang. detta görs genom att den slukar själar på sedvanligtvis. Om en demon misslyckas med att konsumera tillräckligt många filament så börjar den tappa styrka. demonens rang minskar med ett varje timme som går efter det och när rangen når noll, så upplöses demonen och frigörs till andeplanet.

En normalt besjälad varelse kan ge upp till PSY+Quadosh psykotropiska filament

RangRedigera

1T100   Rang
 1-50   1
51-70   2
71-85   3
86-99   4
00     5

GrundegenskaperRedigera

Demoner får grundattribut, precis som dödliga. I sin immateriella form på andeplanet har demonen bara Psyke, Vilja samt Bildning, men i fysisk form har den precis samma egenskaper som alla andra varelser på mundana. Demoner är alltid besjälade.

När en demom nedkallas, välj ut 3 attribut som är dess primära, 3 som är dess sekundära och 3 som är dess svaga. Dessa får sedan de värden som rangtabellen anger nedan. Glöm dock ej att varje Rang utöver den 3e ökar en demons Psy med 2 och att varje rang under den första minskar demonens psy med 2.

Rang Höga Medel Låga
1   6   2   1
2   9   5   2
3   14  10   7
4   21  17   14
5   30  26   23
6   41  37   34
7   54  50   47
8   69  65   62
9   86  82   79
10  105  101  98
11  126  122  119
12  149  145  142
13  174  170  167
14  201  197  194
15  230  226  223

Fysisk formRedigera

Demonen antar en fysisk form då den når mundana (även om denna fysiska form är en icke-form). Slå ett slag på tabellen nedan för att avgöra vilken fysisk form som demonen får. Dess form modiferar dess grundegenskaper och kan ge den ett antal förmågor som påverkar hur den interagerar med världen. Om den på något sätt får mer än en form, kombinera dessa egenskaper och grundegenskapsbonusar.

1T100 Form Kolumner Utseende Egennamn Bunden Egenskap
01-09 Amöba -Sty, -Rör, ++Tål En formlös klump av en massa som representerar demonens väsen. En mördardemon kan t.ex. ta formen av en stor blodig massa som kravlar sig framåt. Demonen blir större ju högre rang den har. En amöba demon väger 20+Ob(Rang)T6 x 10 kg. Maleo Ökar Tål med +Rang
10-25 Antromorfisk +Fysisk, -Mental Demonen är en humanoid med djurdrag. Den kan t.ex. ha ett ormhuvud, istället för armar kan den ha vingar etc. Demonen är i allmänhet lika stora som människor, men deras storlek varierar lite efter deras rang. Antro Bäraren får förmågan att tala med djuret som demonen efterliknar. Denne räknas som om den har samma Fv i språket som demonens PSY
26-28 Arachnid +Rör, -Tål, +Vil, -Psy Demonen har den vidriga formen av en spindel! Den kan ha ett människohuvud eller människotorso, men den största delen av kroppen är spindel-lik. Demonen kan klättra på väggar och tak utan några som helst problem. Vissa av dem kan spinna nät. Chiro Alla klättra slag blir en nivå lättare för bäraren av föremål per 2 rang som demonen har (minimum 1)
29-30 Demonid -Rör, +Psy, +Vil, -Per Demonen ser ut som en typisk demon. Röd hud, hovar, klor och horn eller liknande. Det går inte att missta demonen för något annat än just en demon. Azae Öka bärarens PSY med +Rang
31-34 Dimlik --Sty, ++Rör, -Ob1T6 på alla grundskador, den har -Ob2T6 på att gömma sig Demonen tar sig formen av en dimma som konstant rör sig. Den är oerhört svår att se, men den är också ganska oförmögen att påverka fysiska material. Demonen tar upp Ob1T6 x 1/4 kubikmeter per rang. Azeo Bäraren får en nivå lättare på alla Gömma slag per 2 rang demonen har (minimum en nivå)
35-54 Elementar +Tål, -Rör Demonen tar en form som är baserad på de element som finns omkring den då den åkallas. Den ser olika ut varje gång den åkallas. Demonen blir i allmänhet stor som en människa till dubbelt stor. Creo Bäraren får ett naturligt skydd på H+Rang/K+Rang/S+Rang
55-65 Flamma +Rör, -Hör, När demonen anfaller gör den alltid Ob1T6 eldskada, med antändningsvärde av 2 x Rang. Demonen i sig har ett antändningsvärde av 4 x Rang Demonen tar sin form av en brinnande varelse. Slå igen för att se HUR den ser ut då den brinner, men ignorera detta resultat. Ignu Föremålet sveps in med eld om bäraren så önskar. Detta orsakar Rang/2 extra Trauma och smärta (med antädningsvärde = Rang) per träff.
66-69 Formlös Ingen styrka, Ingen Tål, Ingen Rör Demonen har ingen fysisk form och kan inte interagera med den fysiska världen. den kan t.ex. vara en "sång", en "ide" eller liknande som rör sig fritt. Den kan inte påverka den fysiska världen utan kommunicerar med telepati. Den kan inte ta skada, men ett lyckat PSY slag, svårighet Ob1T6 per rang av demonen, gör att demonen är oförmögen att påverka en person. Demonen är en utmärkt spion, men helt värdelös i strid Odeo Bäraren får en nivå lättare på alla undvika slag per två rang som demonen har (Minimum en nivå lättare)
70-78 Flera kroppsdelar Ingen ändring Demonen har flera (1T6): 1-2: Armar +Sty, -Tål, 3-4: Ben: ++Sty, -Tål, -Rör, 5-6: Huvuden: +Psy, +Per, -Vil, -Sty Arko Ökar bärarens Psy och Vil med +Rang/2
79-80 Insektoid +i alla fysiska, -i alla mentala Demonen har VÄRMESYN till 3T6+Rang Irko Multiplicera tiden bäraren kan gå utan mat, vatten och sömn med rang/2 (minimum 1)
81-82 Komposit Inga Rulla två gånger för att avgöra vad demonens fysiska form är en kombination av. Mok En av egenskaperna. Slå för att avgöra vilken.
83-85 Likvid ++Sty, -Tål, ++Rör, -Bil, -Hör, -Syn Istället för en fast kropp så har demonen en mjuk likvid kropp som rinner runt. den kan med lätthet kontrollera sin form och sträcka ut sig hur den vill och den blir därmed väldigt svår att stoppa eftersom den kan sippra igenom alla former av sprickor och dyl. Lik Öka Tål med +rang
86-89 Mänsklig Demonen ser precis ut som en människa. den går knappast att känna igen förutom då den misslyckas med ett aggressions slag då den får lysande röda ögon. Homo
90-98 Ormlik ++Sty ++Rör, -Tål, -Vil, --Hör Demonen har en ormlik kropp, t.ex. en orm eller en tusenfoting. Demonens kropp ringlar sig och är minst Rang x 2 meter lång Serpeo Öka Sty med +Rang
99-100 Änglalik -Sty, -Tål, +Per, +Psy Trots att det är en demon så är det daimotropiska väsendet otroligt vackert. Det påminner om en oerhört vacker individ som drar till sig folks blickar. Den omges av en aura av självsäkerthet som ger alla +Ob1T6 i svårighet på att anfalla den, men den en troende som ser igenom dess slöja kan utan problem fördriva den med ett slag Ob(Rang)T6 emot Quadosh. Aleo Öka Per med +Rang

TypRedigera

Alla demoner uppfyller en roll, som antingen är egen definerad eller som de tvingats in i. De flesta demoner har, efter eoner på andeplanet, upptäckt att vissa färdigheter faller lättare för den än andra färdighet. För att avgöra vilken typ av demon som nedkallats ,slå ett slag på tabellen nedan.

1T100 Klass Beskrivning Egenskaper Färdigheter egennamn forts
01-02 Bärsärk En vansinnig krigare som njuter av att döda +4 Sty, +4 Tål, +2 Rör, +4 Vil, -4 Psy, -4 Bil, -4 Per Höga Stridsrelaterade, Låga Sociala, Låga Kunskaps Bore
03-04 Fallen Ett teotropiskt väsen som fallit och omvandlas -2 Sty, +4 Psy, -2 Vil, -2 Per, -2 Bil, +2 demonisk förmåga Låga Stridsrelaterade, medium Sociala, medium kunskaps Deo
05-09 Kameleont En infiltratör som kan lura de flesta -2 Sty, -2 Tål, +4 Per, -2 Psy, +2 Bil, -1 demonisk förmåga Medium Stridsrelaterade, medium Sociala, medium kunskaps Chame
10-30 Krigare En demonisk krigare som har förmågorna att backa upp det. +2 Sty, -2 Psy, -2 Bil, +2 Demonisk Förmåga Höga stridsrelaterade, låga sociala, låga kunskaps Oratus
31-60 Kunskapare En demon som söker kunskap för att få makt -2 Sty, -2 Tål, -2 Rör. +3 Bil, +3 Psy Låga stridsrelaterade, Medium sociala, Medium kunskaps Quaes
61-75 Manipulatör Någon som älskar att manipulera och påverka andra -2 Sty, -2 Tål, +2 Psy, +2 Per, -1 Demonisk Förmåga Låga stridsrelaterade, höga sociala, medium kunskaps Sedus
76-84 Magiker Demonen besitter magins gåva och söker att utöka sin makt över den -Sty, -Tål, +Psy, +Vil, +1 Demonisk förmåga Låga stridsrelaterade, Låga sociala, Höga Kunskaps Magus
85-89 Förvridare En demon vars syfte är att förvrida skapelsen och allt det som den kommer över +3 Demonisk förmågor Låga stridsrelaterade, Låga Sociala, Medium Kunskaps Korus
90-93 Slukare En själadrickare, någon som endast lever för att äta själar -2 Rör, -2 Bil, +2 Demoniska Förmågor Höga stridsrelaterade, låga sociala, låga kunskaps Daerus
94-96 Vetare En demon som hör och ser det mesta +4 Syn, +4 Hör, -2 Sty, -2 Tål, -2 Rör, -2 Vil Låga stridsrelaterad, låga Social, Höga kunskaps Quer
97-99 Syndare Någon som lever för dekadensen och synderna +2 Tål, +2 Psy, -2 Bil, -2 Vil låga stridsrelaterate, Höga Social, låga kunskaps Siro
100 Primal Ett barn till de första demonerna och en av skapelsens ursprungliga herrar +4 demoniska gåvor, -4 Per, -2 Bil Låga Stridsrelaterade, Låga Sociala, Medium Kunskaps Prim

Demoniska EgenskaperRedigera

Demoner har ofta en uppsjö av unika egenskaper som påverkar hur de interagerar med mundana. En del demoner kan förgöra levande varelser bara genom att vidröra dem medan andra är extremt resistenta mot fysisk skada. När en demon tas fram, slå ett antal slag på tabellen motsvarande demonens Rang för att avgöra vad för egenskaper demonen har.

Demoniska egenskaper agerar som Suffixer för demonens namn. Varje egenskap lägger till en stavelse till det tredje namnet av demonens sanna namn.

1T100 Egenskap Beskrivning Namnsuffix
1-3 Asätare Demonen har förmågan att sluka döda kroppar. Demonen regenererar 1 poäng trauma per 10 kg as som den äter. Aso
4-6 Blixtsnabb Demonen har -Ob1T6 på alla slag emot sin VINNIT. Varje gång denna förmåga slås, får den ytterligare -Ob1T6 på alla VINNIT slag. Za
7-9 Eldfödd Demonen är helt immun emot alla typer av eld, inklusive drakeld. Denne har också en nivå lättare (-Ob1T6) på att alstra Pyrotropi samt Termotropi och dessutom också på att väva pyrotropiska eller termotropiska effekter. Fir
10-12 Flerform Demonens fysiska form är en kombination av mer än en form... för varje gång denna egenskap slås, slå ytterligare en fysisk form som demonen har. Dessa former kombineras till en enda grotesk form. Gro
13-15 Flygförmåga Demonen har förmågan att flyga! Den kan göra detta med en hastighet av För x 2 meter per runda och den gör det på bästa möjliga sätt som dess kropp tillåter. För varje gång denna förmåga slås, öka hastighet med För meter per runda. Aer
16-18 Frostfödd Demonen är helt immun emot alla typer av köld, inklusive magisk köld. Denne har också en nivå lättare (-Ob1T6) på att alstra Kryotropi samt på att väva kryotropiska effekter.
19-21 Förgiftare Varje gång en demon skadar en annan levande varelse så denne börjar blöda kommer den erhålla Ob1T6 smärta och Ob1T6 poäng blodförlust per runda i (Rang) antal rundor. Poi
22-24 Förgörare Demonens beröring utplånar levande varelser, vars biotropiska fält upplöses av demonens kontakt. Om demonen vidrör en levande varelse tar denne omedelbart Ob1T6 x Rang poäng Trauma. Dis
25-27 Grävare Demonen kan flyta fram genom jord, sten och sand som om det vore vatten. Detta kan den göra till en hastighet av FÖR per runda. Slås denna förmåga igen öka FÖR genom jord med +4. Geo
28-29 Hamnbytare Trots sin fysiska form så kan demonen anta en annan skepnad ifrån Mundanas djurliv. Varje gång denna egenskap rullas, välj en djurform som demonen kan anta. Den får alla egenskaper associerade med det djuret (flygörmåga för fåglar, den kan simma som fisk och andas under vatten). Cei
30-31 Kaosets Gåva Demonen har en förmåga som är kaotisk. Varje gång demonen försöker använda denna förmåga, slå en gång på denna tabell för att avgöra vad som sker. Kao
32-33 Kaos Vortex Demonen är, i sin fysiska form, ett fokus för kaos och de ataxtropiska krafterna. Detta leder till att demonen får -Ob1T6 på svårigheten att alstra Ataxtropi och att väva effekter som har med Kaos att göra, men demonen är också oerhört svår att träffa med vapen eller liknande. Alla anfall, besvärjelser eller liknande mot demonen får +Ob1T6 på sin svårighet. Omgivningen runt demonen tenderar också att kastas omkring slumpmässigt. Vaser krossas, blixtar slår ner från klar himmel eller dylikt. Vor
34-35 Klättrare En demon med denna gåva hindras inte alls av föremål i dess väg. den kan klättra uppför väggar som om den bytte gravitation. Or
36-37 Kroppskontroll Demonen har en oerhörd kroppskontroll och behöver oftast inte bry sig om sådana saker som småskador och liknande. Demonen tar bara halv blodförlust samt att denne bara tar halva syreförlusten då den håller andan. Demonen får också en nivå mindre (-Ob1T6) svårighetsökning pga. smärta.
38-39 Livgivare Demonens blotta beröring är nog för att väva samman skador och att ersätta förlorat blod. Denna egenskap är bland de sällsyntare som demoner har, men de som har den brukar vakta dess kraft noga. När demonen berör en varelse så helas omedelbart Ob1T6/2 trauma per rang som demonen har. Även Ob1T6/2 Blodförlust återställs. Demonen får dock Ob1T6 utmattning per gång denna förmåga används. Denna förmåga måste användas medvetet. Att bara nudda demonen räcker inte, utan demonen måste faktiskt överföra kraft till den som helar. Hel
40-41 Livsuttömning Demonen suger ut all biotropi i sin närhet och dödar växtlighet och djurliv som befinner sig nära den för länge. Det är alltid demonens rang nivåer svårare att alstra biotropi i dennes närhet och Biotropiska kongelat upplöses spontant om de befinner sig demonen för länge. Om demonen nuddar en varelse kan denne orsaka Ob1T6/2 Trauma, Ob1T6/2 Blodförlust och samtidigt återställa samma mängd till sig själv. bia
42 Långlivad Tiden demonen kan stanna frivilligt på mundana genom att sluka psykotropi dubbleras. lir
43-44 Multipla Lemmar Demonen har ett extra extremitpar för varje gång denna förmåga slås fram. Dessa lemmar är precis lika starka som demonens övriga lemmar (eller extremiter) och ger demonen olika egenskaper beroende på om de är ben (bärande lemmar) eller armar (manipulationslemmar). Om det är armar så får demonen +2 Sty samt kan bära extra föremål. Demonen blir också naturligt duktigare på att använda fler än ett vapen naturligt och räknas som ambidextriös. Är det ett extra Benpar så får demonen +2 i FÖR och bärkapaciteten får ytterligare en multipel (x2 på ett extra par, x3 på två extra par etc.). Keem
45-46 Mänsklig Sin demoniska natur till trots så är demonen ovanligt mänsklig. Den tycks ha mänskliga värderingar och liknande. Den har en nivå lättare (-Ob1T6) på att infiltrera människor eller att dölja sin sanna natur. Detta är användbart om t.ex. demonen vill låtsas vara något annat än den är. Irach
47-48 Månghövdad Demonen har mer än ett huvud! Varje gång denna förmåga slås får demonen ytterligare ett huvud. Slå 1T6 för att avgöra vilken grund PSY demonen har (1-2: hög, 3-4: medel, 5-6: låg). Om demonen får ett huvud kapat så betyder inte det att demonen dör, utan bara att dess ena huvud är utslaget. Om demonen Behärskar magi kan det andra huvudet aktivt kasta besvärjelser medan det andra huvudet sköter kroppen (dock till +Ob1T6 svårighet). Nackdelen är dock att demonen tenderar att tjafsa med sig själv. Hyd
49-50 Naturlig Magiker Demonen har en nivå enklare på alla Besvärjelse slag (-Ob1T6). Detta betyder inte att den nödvändigtvis har färdigheten. Erd
51-52 Naturlig Kraftkälla Demonen har -Ob1T6 på en valfri Alstra färdighet. Demonen är närmare länkad till denna aspekt. Detta betyder inte nödvändigtvis att demonen faktiskt har färdigheten dock... Tro
53-56 Naturligt Vapen Antingen har demonen käftar, klor eller någon form av sylvassa vapen, men dessa vapen har en Skada på +Ob2T6. Om denna förmåga slås igen, öka de naturliga vapnen med +Ob1T6 i skada. Sla
57-60 Pansarhud Demonens naturliga skydd ökar med dess Rang. Första gången denna förmåga fås erhåller denne också +1T6 i varje skydd. Kro
61-62 Paralyserande Blick Genom att fästa blicken i en varelse så måste denna varelse slå ett Vil slag (svårigheten lika med Demonens rang x Ob1T6) för att inte frysa fast och inte få agera på Rang antal rundor. Gar
63-64 Portalmakare Demonen kan slunga ut en person ur världen tillfälligt. Om demonen får bättre effekt på ett PSY slag än vad målet får, så kastas denne ut ur världen och är borta i ett antal rundor som är lika med demonens rang. Väl där inne tar målet Ob(Rang/2)T6 Trauma, Smärta och Blödningstakt per runda. Dhuor
65-66 Regenerering Demonen återställer 1 rad blödningstakt per runda samt 2 kryss trauma och smärta. Om denna förmåga rullas igen så återställer den ytterligare en hel rad blödninstakt samt +1 kryss trauma och +1 kryss smärta. Re
67-69 Slukare Demonen har -Ob1T6 i svårighet på andestrid och slukar alltid 1 extra Psy poäng varje gång den slukar Psy ifrån en ande. Denna förmåga kan rullas flera gånger. Deev
70-71 Smärttålig Demonen förlorar en rad med smärta per runda (precis innan dess första handling). Varje gång denna förmåga rullas förlorar den ytterligare en rad per runda. Arz
72-74 Skadetålig Demonen är väldigt tålig för skador. Dess skadekolumner ökar med +1 och denne får lägga till sin Rang till sitt chockvärde. Om denna förmåga fås igen, lägger den till bara halva sin rang (en demon som då slår denna förmåga 3 gånger med rang 4, får 4+2+2 = 8 i bonus till sitt chockvärde) samt ytterligare en skadekolumn. Zorha
75-76 Snabb Öka demonens FÖR med +5. Demonens VINNIT ökar med +1 Kvi
77-78 Tung Öka demonens vikt med Ob1T6x10 kg, den får Ob1T6 enklare på alla slag att motstå att bli flyttad eller lyft. Demonen får också +1 Sty och +1 Tål Sut
79 Tidsskiftad Demonen är tidsskiftad emot andra varelser. Den får +2 FÖR, en nivå lättare (-Ob1T6) på alla VINNIT, Undvika och Blockera slag, men i gengäld så blöder den en extra gång per runda. Om denna förmåga fås flera gånger blöder demonen allt oftare, men blir också allt mer svår att träffa... Ti
80-81 Urdemon Demonen är inte ett annat väsen som transformerats utan skapad av ren daimotropisk energi. Demonen får +3 Psy, +3 Vil. Den får också en till demonisk förmåga. Den är också en nivå svårare (+Ob1T6) att binda. Uru
82-84 Vidrig Även för att vara en demon så är denne ohygglig att beskåda, på ett sätt som kanske inte ens är förståerligt för människor. Kanske är demonen täckt av osande var och blod, påminner folk om deras älskade fast i fövriden form eller så ser demonen ut att ha mer än det antal dimensioner som dödliga kan uppfatta. Oavsett varför, så måste alla som ser demonen slå ett slag mot vilja (svårigheten är lika med demonens rang) för att stanna kvar. Detta räknas som skräck och påverkas därför av egenskaper så som "Orädd". Kerm
85-87 Ökad grundegenskap En av demonens grundegenskaper ökar med en nivå. Denna förmåga appliceras oftast på samma förmåga om den slås fler gånger. Su
88-89 Övernaturligt Sinne En av demonens Sinnen (Syn, Hör eller ett annat sinne som den får), är övernaturligt starkt och tydligt. Öka det med +2 och alla slag emot det sinnet blir en nivå (-Ob1T6) enklare. Öve
90 Teotropiskt Väsen Demonen är nära att övergå i ett teotropiskt väsen istället för ett daimotropiskt väsen och kommer därmed istället att bli en form av gudom. Detta ger demonen två extra demoniska förmågor. denna förmåga kräver att demonen är minst 4 i rang. Slå om i andra fall. Teo
91-92 Övertalande Demonen har en silvertunga utan like. Alla slag för övertala som den gör är en nivå lättare (-Ob1T6). Denna förmåga kan fås flera gånger. Ör

SvagheterRedigera

Demoner har inte enbart fördelar, för då skulle de för länge sen ha erövrat Mundana och lagt det under sig. De flesta demoner har ett flertal svagheter som kan i värsta fall besegra dem eller tvinga dem att fly, medan det i bästa fall faktiskt rakt ut förgör demonen. De flesta svagheter brukar vara unika för demonens typ och för den själv. Framför allt demoner på rang 4 eller mer har ofta väldigt individuella svagheter som går att utnyttja.

Rang Svagheter
1-2  0
3-4  1
5-6  2
7+  2+1 per rang över 8
1T10 Egenskap Ändring på namn Beskrivning
1 Abstinens Dela namnet på två, byt plats på dem och sätt ihop dem igen Demonen är beroende av något för att kunna stanna på Mundana. Det kan röra sig om att den måste sluka själar av just mörkhåriga alver, eller så behöver den dricka sig stupfull för att inte skickas tillbaka efter ett visst antal timmar.
2 Dekadent Dela namnet på mitten så det blir två namn Demonen är vedervärdigt dekadent och har svårt att motstå lusta. Det kan röra sig om sex, fester eller dryckenskap. Demonen har alltid +Ob1T6 i svårighet på att motstå alla former av dekadens.
3 Materialsvaghet Vänd namnet baklänges Demonen fruktar och undviker ett särskilt material. Det kan röra sig om Brons, Stål eller kanske till och med vatten. Om materialet normalt inte skulle göra skada på demonen så orsakar det Ob1T6 Trauma och Smärta på demonen. Om det är ett vapen så gör vapnet automatiskt +Ob2T6 mer i skada på demonen.
4 Energisvaghet Lägg till Szra mitt i namnet Demonen undviker en särskild form av energi. Det kan röra sig om kyla, värme, eld eller blixtar. Dessa orsakar automatiskt +Ob1T6 Trauma och +Ob1T6 smärta
5 Ohelig Ta bort alla vokaler ur namnet Demonen kan fördrivas av en varelse med tillräckligt hög Quadosh. Genom att lyckas med ett slag mot Quadosh (Svårigheten är lika med demonens rang)) så tvingas demonen undan. Är slaget perfekt så upplöses demonen i intet och återgår till andeplanet. Är slaget fummlat så blir demonen immun emot den troendes quadosh i ett antal timmar lika med demonens rang.
6 Pacifist Ta bort de tre sista bokstäverna ur namnet Trots att det är en demon så ser den inte någon större vinning i att kriga. Demonens aggression halveras (dock minst 3). den vill helst också undvika att skada andra. Öka dess heder med 3.
7 Rasist Ta bort vartannan bokstav i namnet. börja med andra Demonen har ett djupt hat emot en viss typ av folkgrupp och drar sig inte för att anfalla eller skada dem. I strid mot dem så anfaller demonen alltid dem först (om den kan) och har väldigt svårt att inte falla för möjligheter att orsaka denna ras lida och plåga. Demonen har -O
8 Skräck Byt plats på första och sista bokstaven. Demonen har en fruktansvärd skräck för något. Demonen måste lyckas med ett Viljeslag på Ob3T6 om den skall kunna stanna i samma rum som källan för skräcken. Att slåss emot skräckkällan kräver ett Ob5T6 slag emot vilja. Ett fummel på något av viljeslagen leder till att demonen flyr Mundana om denne kan.
9 Svaghet Lägg till xo för hugg, xa för stick, xr för kross Demonen tar Ob2T6 extra skada ifrån 1T6: 1-2: Hugg, 3-4: Stick, 5-6: Kross

Demoniska förmågorRedigera

Demoner har alltid särskilda förmågor som bänder verkligheten runt dem. Vanliga förmågor inkluderar:

 • Färdighetsslag blir enklare
 • Kunna göra kroppslig alstring ifrån andra än de själva
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.