FANDOM


Den Samoriska läran är en religion som har en stor mängd följare i Asharien. Den växte fram ur mattvävaren Samors visioner i början av 900-talet och har sedan dess vuxit och blivit en stor religion runtom hela Asharinahalvön. Religionen har också börjat sprida sig utanför området och det är inte helt ovanligt att sjöfarare tillber Samoriska lärans gudar samt Navarre, Cirza.

Religionen är ut barmhärtighet och att världen samt tiden existerar i ett evigt kretslopp där denna era endast är en av oändligt många cykler som ska ske i världen.

Aurias och PeliasRedigera

De två högsta gudomarna, enligt Samoriska Läran, är Aurias och Pelias. Av dessa är Aurias den uppgående solen medan Pelias är den nedgående solen. De bägge skapades då deras urfader Helias offrade sig för att skapa ljuset ur mörkret som fanns innan denna cykel tog sin början. Faderns kropp slets i tu och bildade Aurias och Pelias, som gavs lika stor makt över skapelsen. I slutet av denna cykel kommer antingen både Aurias och Pelias att offra sig, eller så offrar sig bara en av dem för att starta nästa cykel. Samoriska lärans heliga bok, Den Eviga Omvälningen är inte tydlig med vad slutet kommer vara. Den nuvarande vanligaste tolkningen är att slutet kommer när Jargien marscherar man ur huse för att utrota religionen och med detta kommer världen att gå under.

De bägge gudomarna önskar helst att deras dyrkare ska vara pacifistiska och barmhärtiga, men de önskar också att de ska försvara religionen mot de som hotar den.

Oftas avbildas Aurias som en kvinna medan Pelias avbildas som en man, men den heliga boken nämner inget om vilket kön som de bägge gudomarna har.

LäraRedigera

Kretsloppet och världsbildRedigera

En stor del av Samoriska lärans heliga bok behandlar det kretslopp som världen evigt ingår i. Livet, döden och återfödelsen är en stor del av detta och denna cykel gäller för alla, även gudarna och världen genomgår den.

Enligt tron så kommer allt som dör att återskapas i en annan form. Har man levt ett rättfärdigt och gott liv så återföds man på ett bra sätt, medan ett liv där personen gjort stora orättvisor leder till en sämre återfödelse. De allra heligaste och rättfärdigaste får vila utanför kretsloppet hos Aurias och Pelias, men även dessa kommer återgå till kretsloppet när de så önskar eller när Aurias eller Pelias vill det. Alla själar kommer återgå till kretsloppet den dag som världen dör och återföds. De allra flesta tror inte på själadöd utan de anser att själar inte kan förintas. Vissa som studerar den heliga boken påpekar dock att Helias aldrig återfötts utan istället blivit två nya individer.

Kretsloppet genomflödar den Samoriska läran och dess symboler och ceremonier. Kvinnor håller en särskild plats i ceremonierna eftersom de är starten för cykeln för dödliga, medan män håller en särskild plats eftersom de (ofta) är slutet på cykeln som krigare.

Samoriska läran godkänner de flesta andra religioner som parallelldyrkan och det har sakta börjat bildas en Asharisk panteon där den Samoriska lärans gudomar tillhör de högsta. Det är väldigt vanligt med att Jordmodern dyrkas av de flesta samoritroende och även Dibuk har en plats i tron, som en vägledare av själar som avslutat sin nuvarande cykel.

Samoriska lärans ledare ställer sig skeptiska till folktro och mysticism, men de är väl medvetna om att även de lägre prästerna i deras religioner ofta följer lokala seder och religioner, vilket gör att de absolut inte tänker utfärda något dekret som skulle förhindra detta. Istället fokuserar de på att lära ut Aurias och Pelias roll som de högsta gudarna och att all annan makt kommer från dem i slutändan. Det är därför väldigt vanligt att lägre präster är duktiga på naturmedicin och läkekonst.

Det finns religioner som är strikt förbjudna att dyrka i samband med den Samoriska läran. Daak tron är strikt förbjuden och den präst som tillåter Daak dyrkan utan motsägelse kommer snart finna sin prästtitel given till en annan person. Zorianorden, den militära grenen av den Samoriska läran, jagar Daak troende i hela östra Asharina. Endast en kyrka, sjömannskyrkan i Camard, lämnas ifred av den Samoriska läran. En annan gudom som är strikt förbjuden att dyrka är Noron, men denna gudom har sedan länge slutat dyrkats av de dödliga och dess plats som förbjuden dyrkan är en del av religionens historik då denna gudom dyrades runt år 1000 i Asharina.

Synen på magi är däremot delad. Enligt den heliga boken så är magin en naturlig del av världen som flödar precis som allt annat ur Helias offer vid denna världs födelse. Däremot så använder sig varken Aurias eller Pelias av det, vilket har lett till att många präster anser att magi är något man skall avstå ifrån. Det går dock inte att förneka att magi är otroligt användbart och hjälper till, framför allt i kampen emot Daak. I praktiken har detta lett till att man lär ut att det finns "god magi" och "ond magi", där den onda magin är sådan som skadar rättrogna och god magi är sådan som hjälper rättrogna och förhindrar hedningar och vantroende. En sak som är absolut förbjudet dock är att återuppliva någon som varit död i mer än en dag, då detta bryter denna själs vandring genom kretsloppet. Skapandet av vandöda är också en mycket stor synd och nekromantiker jagas med ljus och lykta.

SymbolerRedigera

AuriasOchPeliasOchHelias

Aurias symboliseras av en halvcirkel med strålar samt ett horisontell streck under. Pelias symboliseras av en halvcirkel med ett horisontellt streck under. Detta representerar den uppgående solen samt den nedgående solen. En helcirkel representerar de bägge och är religionens huvudsakliga symbol. Dessa tre brukar utmålas som en helcirkel högst upp, snett nedanför till vänster Aurias symbol och strax nedanför till höger Pelias symbol på samma avstånd från helcirkeln som aurias symbol. Denna triangel brukar återfinnas på alla tempel. De som är djupt införstådda i Samoriska lärans teologi tolkar detta som Helias, Aurias och Pelias. En del riktigt gamla symboler, som ibland återfinns i ruiner som kan dateras till innan Samors visioner, brukar ha flera streck vid sig. Exakt vad dessa innebär vet man inte.

En annan symbol som är vanlig för Samoriska läran är ett vertikalt streck i guld. Ursprunget till symbolen är okänd, men den brukar tecknas som en varning.

Levande ljus är mycket viktiga symboler inom tron och representerar rening och lugn. Levande ljus finns mer eller mindre överallt i templen.

SamorianCoat
Samoriska lärans präster brukar ha en vit kappa med knappar som går på höger sida. På ryggen brukar de tre symbolerna infinna sig, eller bara de två symbolerna. Vissa präster dedikerar sig till endast en av gudomarna och då har denna enbart den symbolen på ryggen. Det är dock så sällsynt att de flesta inte sett en sådan symbol. Symbolerna är ofta i röd eller svart färg.

Översteprästerna har svarta kappor med samma symboler fast förgyllda. Det är också vanligt med att översteprästerna bär ett Sjal-liknande plagg över axlarna. Denna sjal anses väldigt helig och ingen annan än präster får vidröra den.

ReligionshistoriaRedigera

OrganisationRedigera

Den Samoriska läran har ingen direkt utvald ledare, men av tradition anses Borontemplets ledare som den högsta prästen inom templet. Detta kivas det givetvis om mellan de största templen i Asharien, men frågar man en person på gatan i Asharien kommer denna svara att Borontemplets överstepräst är den högsta.

Varje stad i östra Asharina har ett tempel vigt åt Samoriska läran. I dessa tempel finns det alltid en överstepräst (kallad 'Perellus') och ett flertal präster samt lärlingar. Organisationen blir pyramidliknande då varje präst har två underställda. Detta återspeglar triangelsymbolen med cirkeln samt aurias och Pelias symboler. Ett vanligt tempel brukar ha 1 överstepräst, 2 ledare av prästerna (kallade 'Nemus'), fyra präster (kallade 'Nem') och 8 lärlingar (kallade 'Val'). I större tempel är det inte ovanligt med 16 eller 32 lärlingar, men väldigt få tempel har 32.

Mindre tempel och helgedomar ute på landsbygden brukar endast ha en präst. Dessa kallas för 'Mivellas' och är nästan alltid underställda närmsta stads överstepräst.

Varje tempel utför sin egen tolkning av Den eviga omvälvningen eftersom de givits i uppdrag av gudarna att göra just detta. Man brukar ofta resa till templet i Chardians Hopp för att se till att skillnaderna inte blir för stora. Under svåra år, när resor har varit farliga i Asharina så har skillnaderna ibland utmynnat i dispyter mellan tempel.

Trots religionens tro på barmhärtighet och nåd så har man inga härbärgen. Inte heller ger man ut mat direkt till fattiga eller behövande. Istället erbjuder man dem arbete och de får mat efter en dags verk. Samoriernas ord väger också tungt bland folket och om prästerna ber någon ta hand om någon eller ge denne arbete, säger de flesta inte emot.

Det samoriska templet har inga militära trupper utan förlitar sig helt på Zorianordern för beskydd och militärmakt. Denna orden är baserad huvudsakligen i soldarn, men alla större tempel har en eller flera riddare hos sig som lyder översteprästen. I små helgedomar ute i byarna eller i vildmarken är det ganska vanligt att den lokala prästen lär sig hantera ett vapen. Vanligast är då Zorianstaven, men det är inte helt ovanligt att de också behärskar pil och båge.

HelgedomarRedigera

det absolut vanligast Samoriska templet är byggt som en dom med cirkulär grund. Huvudbyggnaden omges av pelare som går upp ur byggnaden. Dessa representerar cykeln och solens faser under dagen, då solen går från Aurias till Pelias. Ofta finns det lite byggnader omkring helgedomen och så ofta som möjligt sker dyrkan och tillbedjan utomhus. Runt dessa byggnader finns alltid en låg mur som också är cirkulär och så långt som möjligt undviker man att expandera utanför denna cirkel. Endast två tempel i Asharina har ordentligare murar som faktiskt är dugliga vid försvar.

En gammal typ av tempel som inte längre byggs påminner mer om ett torn än en vanlig tempelbyggnad.

Heliga och Oheliga dagarRedigera

Viktiga Heliga dagarRedigera

Nyåret: Denna dag symboliserar starten på en ny cykel och det är mycket vanligt att samoritroende avger löften och eder under denna dag. Av de flesta troende anses detta vara en vilodag och det är vanligt med fester i samband med denna dag. I Soldarn firas året traditionellt med att länsherren ger sina undersåtar mat och dryck.

Förstedag: Den första varje månad kallas i folkmun för förstedag. Denna tillägnas Aurias och Pelias och det är vanligt med bönestunder. Årets sjätte förstedag anses vara årets heligaste dag då den inträffar dagen då Samor fick sin uppenbarelse. Den firas med tempelbesök och tändandet av dussintals ljus. Alla Samoritroende försöker tända ljus under denna dag och det är en speciell syn att se folk tända levande ljus över hela Asharina. Framför allt hamnar sägs vara ovanligt vackra under denna tid.

Höst- och vårmässa: Denna dag tillägnas Pelias och de tre huvudpunkterna är firandet av cykeln, ärandet av värdiga förfäder och tändandet av ljus. Denna högtid tenderar att vara lugn och inget arbete avbryts.

Nimtomäss: 15 vårmånad firas Nimto, Samors lärjunge. Man minns dennes gärningar och firar dennes liv. Det är vanligt med "mirakel" denna dag och prästerna brukar inte ifrågasätta dem särskilt mycket.

Midsommarfesten: Motsvarigheten för höst- och vårmässan för Aurias. En livlig dag fylld med lekar och spel. Även prästerna deltar och man äter mycket god mat och det tillhör traditionerna att läsa högt ur den heliga boken. Allt arbete är förbjudet denna dag och endast de absolut viktigaste göromålen tillåts göras. Man tänder stora bål och dansar runt dessa.

Zorianmäss: En dag som firas till minne av Zorianordens grundande. Endast Zorianorden firar den.

Ramsalmäss: Denna dag firas till minne av Ramsal och det är vanligt med högläsande ur den heliga boken. Det händer att ambitiösa överstepräster har en extra lång mässa under denna dag. I norra Asharien är denna dag synonym med mycket snöfall.

Övriga Heliga dagarRedigera

Översteprästen födelsedag: På översteprästen födelsedag brukar folk valfärda till templet. Prästerna brukar alltid bjuda på godsaker under dessa dagar och en särskild dryck beredds alltid som, av de som smakar, alltid beskrivs som den godaste av drycker. Det är vida känt att denna dryck egentligen bara är varmt vatten med en skvätt honung i. Tävlingar brukar hållas där vinnaren är den som beskriver drycken på bästa möjliga sätt.

Creodmäss: Under denna dag utnämns alla nya samoripräster, lärljungar och liknande. Det är nästan enbart prästerskapet som firar denna dag och folket märker det endast på den parad som prästerna gör ifrån torget till templet.

Zoriandagen: En högtidsdag för Zoriánorden som firar att de bildades. Det är en militäruppvisningsdag med tornerspel.

Oheliga dagarRedigera

Nattmässa: Den 8 december är en speciell dag. Av tradition anses denna dag vara den dag som är närmast mörkret och ondskan. Prästerna tänder så många ljus de kan och stora bål tänds för att hålla mörkret borta. Enligt legenden skall Daaks krafter vara som störst denna dag och att yppa Daaks namn i närheten av Samoritroende i Asharien är inte ett vist drag denna dag. Trots att traditionen påbjuder att man ska vara nykter är väldigt många fulla denna natt.

Berömda PersonerRedigera

Gudomlig InterventionRedigera

Antagning och GraderRedigera

Heliga FöremålRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.