FANDOM


Förläning

För händelser, se Händelser.
För Drunoks förläningar, se Drunok

MarkRedigera

Varje förläning består av minst en gård och omkringliggande torp. Runt dessa torp så finns den mark som brukas av förläningen (Dessa mäts i Tunnland). Det finns ett flertal sätt att skaffa mer mark, men dessa är inte alltid tillgängliga.

Runt varje gods kan upp till 150 tunnland mark arbetas upp för antingen bete eller odling.

Att upparbeta ett tunnland mark tar 500 dagsarbeten.

VäderRedigera

Varje år skall vädret slås fram. Vädret påverkar förläningen under året och påverkar också inkomsterna och utgifterna genom att göra livet bättre eller svårare för bönderna.

1T10 Väder        Umbäranden Händelser
1  Torka/frost     +Ob1T6   +0
2  Nederbördsfattigt  +0     +1
3-4 Gott väder      -Ob1T6   +0
5  Mycket regnigt    +0     +1
6  Ständiga Skyfall   +Ob1T6   +0

MilitärRedigera

Den militärstyrka som en förläning har tillgång till avgör hur denne klarar sig emot yttre och inre hot.

En förläning med mycket militär får också +1% tillväxt i alla byar varje år om det totala antalet invånare i byarna är mindre än 1000. Detta då soldaterna ofta har fruar, barn och även tenderar att lägra en piga emellanåt.

OperationerRedigera

Länsherren kan välja att genomföra ett valfritt antal militära operationer varje år. Det kan röra sig ifrån allt om att kasta ut smugglare, bistå hans vänner/herrar eller faktiskt anfalla en motståndare utanför eller innanför provinsen. Grundsvårigheten för detta är Ob3T6 och ökar med en nivå om böndernas umbäranden är över +Ob2T6, men minskar med en nivå ifall att de har negativa umbäranden.

Driva ut Smugglare
"Skatt? är du KOMMUNIST?" - Mell

Denna operation, förutsatt att de lyckas, minskar smugglingen i provinsen med Ob1T6%. Det driver också in en bas per procent som minskas. En perfekt operation minskar smugglingen med Ob2T6% och driver in motsvarande mängd bas. Om länsherren har fogdar, minskar dessa smugglingen med 1% för varje fogde denne har om länsherrens styrkor lyckas driva ut smugglarna. Ett fummel innebär att smugglarna dragit länsherren vid näsan och ökar smugglingen med Ob1T6%. Länsherrens trupper är trots allt övertygade om att smugglarna är utdrivna.

Denna Operation ökar böndernas umbäranden med +Ob1T6, eftersom de tjänar en hel del på smugglingen.

Driva ut rövare
"En enkel operation min herre... vi spårar helt enkelt upp rövarna i deras skog, driver ut dem och dödar dem till siste man. De kommer aldrig se det komma och mina mannar är specialtränade på att slåss i just skog..." - Adors vaktkapten INNAN bakhållet.

Operationen dödar, om den lyckas, minskar antalet rövare med Ob1T6. Ob1T6 av dessa har infångats levande och kan avrättas eller ställas inför rätta enligt landet som länsherrens förläning ligger i.

Räd
"Det är bara lite tiraker ers nåd, vad kan sk..." - En av Adors mannar, våren 2976

Länsherren utför en räd in på fiendernas territorium. Om slaget Lyckas så har länsherren gjort en framgångsrik räd in på fiendens territorium. Detta medför att länsherren får Ob3T6 + Motståndsstyrkan Bas och Ob1T6+Motståndsstyrkan/2 Lyx. Om Slaget blir perfekt fås dubbla detta och länsherren räknas ligga ett steg närmare att erövra provinsen och kan ersätta efterföljande operationer med Anfall. Ett fummel innebär att länsherrens styrkor har förlorat trossen som de bar med, vilket är en motsvarande förlust för länsherren som denne hade fått vid ett lyckat slag.

Anfall
"Vi är Jargier vi är bäst, vi är de som våldtar mest..." - Jargus mannar

Ett anfall är just det, ett anfall menat att besegra fienden och ockupera området de innan behärskade. Ett lyckat slag minskar fiendens styrka med 1 mer än vad som annars skulle förloras. Ett perfekt slag minskar med 2 mer. Ett fummel innebär att länsherren anfallit felaktigt och hamnar antingen i taktiskt underläge (vid litet fummel) eller anfaller helt fel område vid grovt fummel.

Försvar
Länsherrens trupper försvarar förläningen. Detta kräver inget slag, men gör ett Anfall eller en Räd en nivå lättare att försvara sig emot (-Ob1T6).

Beskydda Handelsrutt Handel är stötpelaren i ett samhälle. Jag menar, hur skulle man annars få varor? Smuggling?!?" - Adors soldater
Länsherren sätter sina trupper på att försvara handeln i provinsen. Detta ökar handelsvinsten med +1% varje år per operation, upp till totalt +6%.

Militära skadorRedigera

Efter en strid tas ett antal förluster. Om HP för soldaterna understiger följande:

HP kvar   Skada
75%     1T6
50%     2T6
25%     3T6
10%     4T6
<5%     5T6

Varje år läks 1T6+1 skador. Om det finns tillgång till en skicklig läkare ökar detta med +2.

Lag & OrdningRedigera

Kostnad för Fogde: 3 Bas + 1 Lyx
Varje förläning har ett mått på hur mycket Lag & Ordning som finns i provinsen. Detta bestäms delvis av hur många invånare förläningen har, men också hur pass skicklig de fogdar som länsherren har anställda är.

Varje år skall 1T6 slås för varje 50 invånare som finns i provinsen. För Varje 1 som kommer upp så har en rättstvist uppstått. Detta måste hanteras utav Fogden eller av Länsherren om denne har lagkunskap. Grundsvårigheten för dessa är Ob3T6 och ökar med en nivå (+Ob1T6) per extra rättstvist som denne hanterar. Om en rättstvist inte hanteras så ökar böndernas umbäranden med en nivå (+Ob1T6). Ett fummel resulterar i att fogden har klantat sig rejält och orsakat stor ilska hos bönderna. detta ökar årets umbäranden med två nivåer (+Ob2T6).

Det behövs en fogde per 300 invånare i provinsen. Om färre fogdar är tillgängliga så minskar den inhämtade skatten i provinsen med 10% per fogde som saknas.

LagenRedigera

När en rättstvist sker, börja med att slå 1T6 för att avgöra vad för mål det rör sig om:

Några Vanliga Ädelstenar
1T10 Brott Beskrivning Straff Mutchans Umbäranden
1 Otrohet Den oskyldige har varit otrogen mot sin partner (50% chans att vara oskyldig) +0 25% -Ob1T6
2 Förolämpning Den skyldige har förolämpat någon av högre börd. (5% chans att vara oskyldig) -4 0% -Ob1T6
3 Mord Den skyldige är anklagat för att ha mördat någon (30% chans att vara oskyldig) +4 30% +Ob1T6
4 Stöld Anklagad för att ha stulit till ett värde av Ob3T6 x 100 silver (60% chans att vara oskyldig) +2 0% +0
5 Småstöld Anklagad för att ha stulit till ett värde av Ob3T6 x 1 silver (30% chans att vara oskyldig) -1 Straff 0% +0
6 Misshandel Den anklagade sägs ha misshandlat någon ganska brutalt (10% chans att vara oskyldig) +0 Straff 25% +Ob1T6
7 Våldtäkt Den anklagade säs ha våldtagit någon (50% chans att vara oskyldig) +1 Straff 25% +0
8 Marktvist Den anklagad sägs ha använt en annan persons mark (50% chans att vara oskyldig) -1 Straff 50% +Ob1T6
9 Arvstvist En avliden har testamnterat sina ägodelar "felaktigt" (33% chans att vara oskyldig) +0 Straff 40% +Ob1T6
10 Arvstvist En titel i förläning har delat uts, men enligt tillsagda är det fel person som fått den (25% chans att vara oskyldig) +1 Straff 60% +Ob1T6

När brottet väl bestämts så avgör länsherren (som inte vet om den anklagade är oskyldig eller ej) om denne själv vill sköta tvisten eller låta en fogde sköta detta. Den försvarande har 2T6+3 i lagkunskap. det finns också en liten chans för att domaren mottar en muta för att justera dennes syn på fallet.

Slå därefter ett aktivt motståndsslag mellan parternas lagkunskap. Är den försvarande oskyldig får denne en nivå enklare. Kom ihåg att den som hanterar rättstvisten får en nivå svårare per tvist denne hanterat innan. Om den som hanterar tvisten får bättre effekt har denne lyckas fälla den anklagade, även om denne var oskyldig. Slå därefter på tabellen för straff för att avgöra vad som sker. Olika länder har olika straffskalor, så använd därför tabellen för landet i fråga.

Huvudtabellen
Effekt Colonan Drunok Jargien
0- Friad
1 Liten Bot (Ob1T6/2 Bas)
2 Medel Bot ( Ob1T6 Bas )
3 Ob2T6 piskrap, Liten Bot (Ob1T6/2 Bas)
4 Ob2T6 piskrap, Medel Bot (Ob1T6 Bas)
5 Ob1T6 månader fängelse eller Medel bot (Ob1T6 Bas)
6 Ob1T6 år Fängelse eller Stor Bot (Ob2T6 Bas)
7 Ob1T6 år straffarbete
8 Ob2T6 år straffarbete
9-11 Livstids Slaveri
12+ Dödsstraff

Byar och städerRedigera

MarkRedigera

Skattejorden i en by uppgår till 4 gånger antalet fria bönder, upp till 300 tunnland.

Frälsejord i en by uppgår till 4 gånger antalet ofria bönder, upp till 700 tunnland.

RikedomRedigera

Varje by och stad har en egenskap som kalls för Rikedom. Denna egenskap avgör hur pass rik byn är. Detta påverkar skatterna som kan tas ifrån byn och hur mycket tullar som fås in varje år. Vart annat år som skatterna hålls på 7% fås ett förbättringsslag för varje by. Vid 15% får de ett förbättringsslag vart tredje år. Om skatten sätts för högt så kommer böndernas rikedom minska. För varje 8% skatten är över 23% så minskar böndernas rikedom med 1 per år.

Formel
Total Tull = Tullar*( 1+ ( ( Rikedom-5 )/100 ) )
Total Skatt = Skatt*( 1+ ( ( Rikedom-5 )/100 ) )

Arbeten för DagsverkenRedigera

DikenRedigera

Bönderna kan sättas på att anlägga ordentliga diken i landet. Detta kräver 3 dagsverken per tunnland åkermark som finns till godsen. Dessa diken ökar avkastningen från jordbruk med 5% varje år.

BinäringarRedigera

En binäring kräver 500 dagsverken per år för att ge dess inkomst. Vissa binäringar kräver också en viss expertis och kan inte utföras av vanliga bönder eller daglönare, utan behöver skicklig yrkeskraft. Ett exempel på detta är vinodlingar eller biodling.

Biodling
Dagsverken: 5000 per styck
Bas Avkastning: Antal*Kvalitet*15
Lyx Avkastning: Antal*Kvalitet*5
Special: Vid kvalitet 5 är 50% av avkastningen lyx.

Fiskdammar
Dagsverken: 50 per styck
Bas Avkastning: Antal*Kvalitet/5
Lyx Avkastning: 0
Special: Vid kvalitet 5 är 10% av avkastningen lyx. Vi en belägring kommer ett litet antal av dessa fiskdammar också fungera som extra mat åt de belägrade. Fiskdammar räknas också alltid bara som en binäringar för förläningens militärstyrka
Små fiskdammar som anläggs av arbetande bönder och sedan sköts av dessa.

Glasbruk
Uppförandekostnad:: 10 Bas, 500 dagsverken
Dagsverken: 250 per ugn
Bas Kostnad/år: 6 per ugn
Lyx Avkastning: 2 per ugn
Special: Glasbruk är oberoende av dess kvaliteten och de glasblåsare som behöver anställas är inkluderade i kostnaden för varje ugn. Dagsverkena är transport, lager och dyl. som glasblåsarna inte utför. Det kostar också 10 Bas att tillföra en ugn till ett glasbruk. Ett fummel leder till att Ob1T6-1 ugnar förstörs i den brand och explosion som uppstår.

Olivlundar
Dagsverken: 4500 per styck
Bas Avkastning: Antal*Kvalitet*16
Lyx Avkastning: Antal*Kvalitet*4
Special: Vid kvalitet 5 är hälften av avkastningen lyx och det andra bas.

Vindistrikt
Dagsverken: 10 000 per styck
Bas Avkastning: Antal*Kvalitet*5
Lyx Avkastning: Antal*Kvalitet*15
Special: Vid kvalitet 5 är all avkastning lyx

Äppellundar
Dagsverken: 2500 per styck
Bas Avkastning: Antal*Kvalitet*20
Lyx Avkastning: 0
Special: Vid kvalite 5 är 10% av avkastningen lyx.

UnderhållRedigera

Genom att använda dagsverken kan man minska kostnaden för att underhålla en provins.

InkomsterRedigera

LicenserRedigera

Yrke      Silver
Båtbyggare   200
Garvare    100
Mjölnare    50
Körsnär    200
Skräddare   150
Smed      150
Snickare    150
Stenbyggare  200
Värdshusvärd  200

SkogsmarkRedigera

Skogsmarken dubbleras emot hur mycket man får enligt riddaren, men i gengäld så kräver varje jägare dubbelt så mycket mark att jaga på.

Be om TjänstRedigera

LÄnsherren kan be sina vassaler om extra inkomster. Slå deras lojalitet. Ett perfekt slag ger dubbling av vad de ger eller +2 lojalitet och +2 rikedom. Ett lyckas slag ger vanligt, ett misslyckas slag ger -1 lojalitet och det som slås fram. Ett fummel ger ingenting och -2 lojalitet.

Lojalitet  Bas
Ob2T6    1T6
Ob3T6    2T6
Ob4T6    3T6
Ob5T6    4T6
Ob6T6    5T6

Om Länsherren har feodaltjänster kan denne kalla in dessa.

Tjänst   Bas
Liten    Ob2T6
Medel    Ob4T6
Stor    Ob8T6

HandelRedigera

Varje år så ökar handeln med +1T6%. Denna ökning kan max uppgå till ett visst antal procent beroende på hur hur förläningen ser ut.

Max Handel = (2+(Byar/4)+(Gods/8)+Städer/2+Näringar/20)+((Rikedom-10)/50)

Den ökade handeln modifierar sedan det silver som Förläningsherren får in ifrån Licenser och Tullar. Detta modifieras i sin tur med ytterligare 50% om förläningens vägnät är fullt utbyggd av vanlig väg. Stenlagd väg och Kunglig väg modifierar i sin tur med ytterligare 50% vardera för totalt 150%.

Kanaler: Varje del av en kanal lägger till 10% på denna handel och detta kan stiga över det maximala. Kanaler kan bara byggas ut vid vissa specifika händelser.

UtgifterRedigera

VägarRedigera

Väg       Bas  Lyx  Dagsverken
Väg       2   0    70
Stenlagd väg  34   0   140
Kunglig väg   69   4   600

Utöka DjurskötselnRedigera

Betala 50 Bas och slå ett slag emot Jordbruk. Det är en nivå svårare att lyckas med om det inte är länsherren som gör detta. Varje år minskar alla djurskötsel med 1 tills det bara finns en djurskötsel.

AnställdaRedigera

Förvaltare
En förvaltare är en av de som sköter ett gods åt länsherren. Varje år får de ett förbättringsslag och en förvaltare börjar som Ob3T6+20 år gammal.
Färdigheter: (ung: Ob3T6+25 år: 1T6+8 i relevanta färdigheter. (Gammal: Ob6T6+30 år: 1T6+12 i relevanta färdigeter)
Kostnad: 4 Bas + 3 Lyx

Fogdar
Fogdar är lagkunniga män som driver in skatter, hanterar rättstvister och sköter annat som länsherren kan behöva. En del fogdar har också erfarenhet att leda små styrkor, särskilt emot bönder.
Färdigheter: Lagkunskap (Landet) 1T6+10, Kulturkännedom 1T6+8, Övertala 1T6+8, Krigsföring 1T6+4
Effekt: En fogde kan hantera Rättstvister och ibland även leda militära operationer.

Glasmästare
En glasmästare är en man som är skicklig på att blåsa glas och på att sköta ett glasbruk. En glasmästare kan hantera upp till 10 ugnar och ökar kvaliteten på det som produceras genom att han ser till att de som arbetar under honom sköter sitt jobb. Han kan också, på beställning, producera ypperliga glashantverk.
Färdigheter: Ledarskap (Glasbrukare) 1T6+10, Hantverk (Glasblåsning) 1T6+12, Värdera (Glasgods+3) 1T6+8, Övertala 1T6+10
Kostnad: 4 Bas + 2 Lyx
Effekt: Vid ett lyckat slag mot Glasblåsning varje år så ökar inkomsten ifrån upp till 10 av ugnarna med 1 lyx styck. Ett misslyckat slag leder till att ingen ökning sker. Ett perfekt slag ökar lyxen för upp till 10 ugnar med 2 lyx styck. Ett fummel å andra sidan, leder till att Ob1T6-1 Ugnar förstörs i bränder. Dessutom har glasmästaren själv 20% chans att omkomma.

Smed
En heltidsanställd smed kan förse soldater och vakter med vapen av god kvalitet och dessutom utföra flera olika arbeten för länsherren som betalar honom. Det behövs en smed per 50 man. Färdigheter: Hantverk (Smide) 1T6+12, Värdera (Smideshantverk+3) 1T6+8, Övertala (1T6+8)
Kostnad: 6 Bas
Effekt: Militärstyrkan Ökar med +5% i förläningen.

Spion
En spion kan infiltrera fältherrens fiender och liknande. Denne ger länsherren en chans att undvika negativa händelser (inom rimlighetens gränser).
Färdigheter: Spioneri 1T6+12
Kostnad: 3 Bas + 3 Lyx
Effekt: Ob6T6 mot spioneri att undvika en negativ händelse under året

Officer
En officer är en nödvändighet så fort ett flertal soldater skall slåss sida vid sida. Någon som ger order och som sköter en befälsstruktur är helt enkelt ett måste. Varje enhet om 20 man behöver en officer för att fungera optimalt. Officerare ger också en liten bonus i offensiv och defensiv.
Färdigheter: Krigsföring 1T6+10
Kostnad: 2 Bas + 3 Lyx
Effekt: +10% defensiv, +5% offensiv

SoldaterRedigera

Det går, utöver att betala soldater med bas, även att ta in soldater med silver. Dessa legosoldater är inte bundna till landet utan får sin sold i rent silver. De är dyrare än motsvarande soldater, men utökar en länsherres förmåga att hyra in soldater avsevärt. En soldat som avlönas med rent silver kostar 800 silver per år, vilket täcker matkostnader och annat sådant som soldaten behöver, men det täcker också importen av den mat som behövs.

ByggnationerRedigera

En länsherre kan uppföra ett antal olika byggnader som förändrar hur hans förläning fungerar eller utökar den möjlighet som länsherren har att utnyttja förläningen.

Bageri
Kostnad: 4 Bas
Underhåll: 3 Bas
Effekt: +5% inkomst från godsens jordbruk

Bibliotek
Kostnad: 20 bas och 20 lyx att uppföra
Underhåll: 10 bas per år plus kostnad för skribenter
Skribent: 2 bas + 1 lyx per år
Ett bibliotek utökar den kunskap som finns i förläningen och ger också tillgång till de lärda som arbetar under biblioteket. Förutom de böcker som finns i biblioteket så ökar det också handeln i provinsen då adelsmän och andra söker efter viktig information och annat som biblioteket kanske har. Ett större bibliotek kan komma att bli känt över hela Mundana.

Slag för att finna information blir en nivå lättare om ett ämne finns inom biblioteket. En skribent kan ta hand om upp till en färdighet.

Fortifikation
Kostnad: 50 Bas
Underhåll: 10 Bas
Effekt: +10% Försvarsvärde i provinsen

Kvarn
Kostnad: 8 Bas
Underhåll: 3 Bas
Effekt: +5% inkomst från godsens jordbruk

Marknadsplats
Länsherren bygger ut en befintlig marknad och gör den mer lukrativ.
Kostnad: 50 Bas + 5 Lyx
Underhåll: 5 Bas + 1 Lyx
Effekt: Ökar maxhandeln med 0.5

Storkvarn
Kostnad: 16 Bas
Underhåll: +5 Bas
En storkvarn gör det möjligt också för utomsocknes att mala mjöl i provinsen. Det ökar inkomsten från jordbruken med ytterligare +5%.

Plantskola:
Kostnad: 30 Bas
Underhåll: 5 Bas
+1% skogstillväxt varje år.

Silo:
Kostnad: 20 Bas
Underhåll: 10 Bas
En Silo förbättrar sakta men säkert inkomsten för förläningens gods. Varje år finns det en chans att förbättra inkomsten från skörden med +5%.

Tullstation
Kostnad: 5 Bas
Underhåll: 5 Bas
Effekt: +5% Silverinkomst

Vaktpost
Kostnad: 2 Bas
Underhåll: 1 Bas
Effekt: Minskar en bys aggression med 1 varje år, till ett minimum av 10.

Vapensmedja
Kostnad: 25 Bas
Underhåll: 15 Bas
Effekt: +10% Försvarsvärde i provinsen, +10% Offensivvärde i provinsen

Universitet
Kräver: Bibliotek, en by med minst 300 invånare
Kostnad: 50 bas plus 25 lyx att uppföra
Underhåll: 20 bas plus 5 lyx per år plus kostnad för lärare
Lärare: 3 Bas + 3 Lyx per år
Ett universitet ökar inte bara kunskapen i förläningen utan hjälper också till att skapa en god miljö för de tänkare som finns där. Varje lärare har två färdigheter till 1T6+12 samt 2T6+3 i Undervisning. Dessa färdigheter lär de ut till de elever som finns i universitetet. Ett universitet ökar tillväxten i antalet invånare med +1% i byn/staden det byggts i och det ger också +5 rikedom då det byggts.

Bank
Kräver: Minst 1200 invånare i provinsen samt en stad i provinsen
Kostnad: 50 Bas, 50 lyx
Underhåll: 20 Bas + 20 Lyx
En bank i förläningen möjliggör att länsherren kan ta lån av sig själv. Länsherren kan också investera silver i banken (i steg om 50.000) som växer med Ob1T6% varje år. Lån av ens egen bank har alltid -2% ränta, men om länsherren inte kan betala på utsatt tid kommer det reflektera -mycket- dåligt på länsherrens rykte. Än värre än om det är en annan bank.

Bygga ut Varma Källor
Kräver: Varma källor. Minst 2 per Handel Growth per utbyggnad
Kostnad: 50 Bas, 25 Lyx
Underhåll: Inget. Täcker sig själv
Varma källor ger lyx och underhållning till förbipasserande.

TillställningarRedigera

Bespisning av de Fattiga
Kostnad: Invånare/20 Bas
Att bespisa de fattiga i förläningen gör det mindre troligt att det sker uppror eller andra oroligheter i förläningen. Varje år som länsherren bespisar de fattiga får alla byar och städer i förläningen +1 lojalitet.

Skolning
Kostnad: Invånare / 8 Bas
Att skola de barn som finns i förläningen har flera effekter. Varje år fås +1 händelse samt att läskunnigheten ökar med 1T6%. Eftersom barnen också bidrar mer till ekonomin så fås också ett förbättringsslag emot rikedom varje år som skolningen sker. Att barnen dock inte kan hjälpa till under tiden de är i skolan gör bönderna arga och irriterade. Länsherren får en nivå (+Ob1T6) umbäranden.

Stormarknad
Kostnad: (Invånare / 50) x 2T6 + 3T6 Lyx
En stormarknad är en veckolång marknad som länsherren organiserar och sköter om. Handelsmän ifrån fjärran platser öppnar upp sina marknadsstånd och exotiska varor säljs i förläningen. Länsherren får +1 Händelse, +1 Social tillställning samt ett förbättringsslag för både Jordbruket och handeln i förläningen.

Storslagen Fest
Kostnad: 1T6x2 Bas + 1T6 Lyx
Länsherren håller en storslagen fest i förläningen. Detta ger +1 händelse och även en Social tillställning för länsherren. Länsherren får också en nivå (-Ob1T6) på valfritt slag under tillställningen eftersom denne är värd.

Storslagen Jakt
Kostnad: 1T6 Bas + 1T6/2 Lyx
En storslagen jakt ger, utöver +1 händelse, länsherren chansen att imponera på sina gelikar och visa hur skicklig jägare denne är. Detta ger en social tillställning under jakten samt ett slag emot jakttabellen i riddaren för att avgöra vad för bytesdjur som spåras upp.

Tornerspel
Kostnad: 2T6x2 Bas + 2T6x2 Lyx
Länsherren håller ett stort tornerspel (eller annan festlighet) efter konstens alla regler. Inbjudningar skickas ut vitt och brett och länsherrens namn kommer talas om under året. Deta ger +1 händelse samt 2 sociala tillställningar. Länsherren får en nivå (-Ob1T6) lättare på valfritt slag under båda dessa tillställningar.

LagändringarRedigera

Länsherren kan försöka få igenom en lagändring per år. Lagar är svåra saker att ändra och att få igenom en lagändring kan vara en mycket komplicerad process. Räkna med att länsherren motverkas av en lagman med 1T6+12 i färdighetsvärde för Diplomati och Övertala.

Att förändra en lag görs i flera steg. Varje år som länsherren lyckas, förändras lagen med Ob1T6 steg. När en lag har förändrats fås effekten omedelbart.

Varje lag kräver 10 steg.

Grundsvårighet               Ob5T6
Minst två gånger mer fogdar än behövligt -Ob1T6
12+ lojalitet i förläningen        -Ob1T6
12+ Rikedom i förläningen         +Ob1T6
Umbäranden                +Umbäranden

Stärka Feodalrätten: Mängden ofria bönder ökar med +Ob1T6%. Detta minskar lojaliteten med 2 poäng i alla byar.

Arbetskrav: Ökar antalet dagsverken med +2 per ofri bonde. Detta minskar lojaliteten med 2 poäng och ökar aggressionen med 2 poäng i alla byar.

Hårdare Straff: Alla straff ökar med +2 i förläningen.

Omfördela Mark: Ger Ob3T6 tunnland mark till ett slumpmässigt valt gods i förläningen. Ökar aggressionen med +3 i alla byar och minskar lojaliteten med 3 i alla byar.

HändelserRedigera

Varje år sker det ett antal händelser:

1T6 Händelser
1  1
2  2
3  2
4  3
5  3
6  4

Ett antal bonushändelser kommer

Att Skaffa mer markRedigera

Flera händelser kan komma att erbjuda mark som förläningsherre kan köpa. Om denne aktivt söker mer mark att köpa är det dock rätt svårt att hitta mark. Det är oftast lättare att odla upp mark. Att köpa mark blir oftast dyrt eftersom mark är värdefullt och få vill förlora sin mark.

Om Förläningsherren dock aktivt letar efter mark kan ett Ob5T6 slag emot Tur göras. Slaget blir en nivå enklare för varje dubblering av priset länsherren erbjuder.

Lyckas slaget finns det Ob2T6x4 tunnland mark att köpa. Baspriset för dessa är 500 silver. Förläningsherren kan också leta efter skog. Då är baspriset 750 silver, men skog är en nivå lättare att hitta.

Odla uppRedigera

De flesta förläningar har mark som är oröjd och som inte går att använda för tillfället. för 500 dagsverken per år kan man lägga till ytterligare 1 tunnland åkermark till sin förläning, eller 2 tunnland mark för djurskötsel.

Låna PengarRedigera

Om länsherren går back ett år och inte har möjligheterna att täcka för det med sina reserver kan han istället låna pengar. Olika länder har olika lånevilkor, men det kan kosta länsherren en hel del om han inte betalar tillbaka de pengar han lånar...

Ett lån kräver ett slag för övertala. Om länsherren fummlar slaget, får denne inget lån och kommer aldrig få några lån av legitimerade lånare. Han är då ställd till ockrarnas offer... Ett misslyckas slag ger +1T6% mer ränta än vad lånet skulle ge. Ett lyckas slag ger lånet till den överenskomna räntan och ett perfekt slag minskar räntan med 1T6%. Dock ej aldrig lägre än hälften.

Långivare         Ränta   År    Svårighet  Max Lån
Cirefaldisk Bank     9+1T6%  2T6   Ob3T6    Obegränsat
Cirefaldiska Samväldet*  5+1T6%  1T6+1  Ob4T6    Obegränsat
Dvärgisk Bank       8%+    8    Ob4T6    2T6 x 5.000 (Obegränsat om personen är dvärg)
Lokal Adelsman      10+2T6%  2T6   Ob2T6    1T6 x 2.000 (x2 om rollpersonen är högadlig)
Rikeman          12+1T6%  1T6+2  Ob2T6    2T6 x 3.000 (x3 om rollpersonen är högadlig)
Sabrisk Bank       8+1T6%  1T6+2  Ob3T6    Obegränsat
Thalamurisk Släkt     7+2T6%  2T6+2  Ob1T6    Obegränsad om thalamurier, annars 3T6 x 2.000

*Endast för cirefaldier
+En dvärgisk Bank har aldrig mer än 8% ränta. Antalet procent ovanför 8 blir istället svårighetsmodifikation på att få lånet.


Svårigheten avgör vilket slag rollpersonen behöver göra mot Övertala för att få lånet. Modifiera svårigheten efter nedstående tabell:

Omständighet                     Svårighet     Ränta
...aldrig lånat pengar förrut             -Ob1T6      -1%
...har andra lån                    +Ob1T6 / lån   +1% / lån
...är känd som opålitlig                +Ob1T6      +2T6%
...är osams med landets ledare             +Ob2T6      +1T6%
...tidigare lån till samma långivare som betalats av  -Ob1T6      -2%
...är dvärg                      -Ob1T6      -1%

Den total summan en person blir skyldig är:

Lån*(1+räntan)*(1+räntan/10)^år

Smugglare & RövareRedigera

Smugglarnas taktik varierar. Slå 1T6 för att avgöra deras taktik:

1: Om smugglarna lyckas med ett Ob3T6 slag emot Styrka får de +Ob2T6% smuggling
2: Om smugglarna lyckas med ett Ob4T6 slag emot Styrka får de +Ob3T6% smuggling
3: Om smugglarna lyckas med ett Ob3T6 slag emot Resurser får de +2 Styrka
4: Om smugglarna lyckas med ett Ob4T6 slag emot Resurser får de +3 Styrka
5: Smugglarna utökar sitt nätverk. +Ob1T6% smuggling under året.
6: Smugglarna utökar sitt nätverk. de får +Ob2T6-7% smuggling under året.

Rövarna gör inte så mycket förutom att de växer med 1T6 mannar per år och påverkar vissa händelser.

MalmRedigera

Det finns en chans att hitta malm i en förläning. Varje grupp med malmletare som är anställd ger ett slag med 1T100 för att hitta malm varje år. Varje malmletare kostar 2 bas men lyxkostnaden växer med varje malmletare som anställs. formeln för detta är:

ROUNDDOWN(IF([malmletare]>5;G28^2,5/8;0);0)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.